Dokumenty internetowe do pobrania (pliki PDF)

Osuwiska Karpat

Typy przemieszczeń grawitacyjnych mas skalnych w obrębie form osuwiskowych polskich Karpat fliszowych

Gospodarcze znaczenie stref osuwiskowych w paśmie Jaworzyny Krynickiej (Popradzki Park Karjobrazowy)

Problematyka osuwisk strukturalnych w Karpatach fliszowych w świetle zunifikowanych kryteriów klasyfikacji ruchów masowych - przegląd krytyczny

A Neolithic yew bow in the Polish Carpathians. Evidence of the impact of human activity on mountainous palaeoenvironment from the Kamiennik landslide peat bog. (Neolityczny łuk znaleziony w koluwium osuwiska)

Impact of mass movements on geo- and biodiversity in the Polish Outer (Flysch) Carpathians (osuwiska i bioróżnorodność)

Tectonics of the Beskid Wyspowy Mountains (Outer Carpathians, Poland)

Tektonika góry Łopień

Tektonika masywu Śnieżnicy i jej przedpola (Beskid Wyspowy, płaszczowina magurska)

Rola płytkich ruchów osuwiskowych w kształtowaniu stoków fliszowych (na przykładzie Beskidu Wyspowego i Bieszczadów)

Rozwój Grzbietów Górskich w Karparach Fliszowych. Prace Geograficzne 1974. (http://rcin.org.pl/ - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych)

Flora peryglacjalna z Sowlin koło Limanowej (Vistulian, Karpaty Zachodnie)

Stanisław Staszic, "O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski", Warszawa : s.n., 1816 (W Drukarni Jego Ces. król. Mości Rządowei).

Podsystem Dokumenty Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) - zawiera dane katalogowe archiwalnych opracowań geologicznych zgromadzonych w Centralnym Archiwum Geologicznym (CAG).


wstecz   dalej