BUDOWA GEOLOGICZNA - wstęp

Beskid Wyspowy leży w łańcuchu górskim zwanym Karpaty, a dokładniej w Karpatach zewnętrznych o czym przeczytamy nieco dalej.

Na początku lektury budowy geologicznej Karpat zewnętrznych zapoznajmy się z tekstem który najczęściej można spotkać w różnego rodzaju przewodnikach:

W krainie Beskidu Wyspowego przeważają izolowane i pooddzielane dolinami wzniesienia, tworzące swojego rodzaju "wyspy" o przeciętnej wysokości 900-1000m. n.p.m.

Zasadniczym elementem leżącym u podstaw obecnej specyficznej rzeźby Beskidu Wyspowego jest budowa geologiczna górotworu. Na obszarze Beskidu Wyspowego występują dwa rodzaje skał fliszowych. Wyższy poziom (grzbiety, szczyty) budują gruboławicowe piaskowce magurskie. Pod nimi leżą kompleksy skalne bardziej podatne na procesy niszczące: cienkoławicowe warstwy piaskowcowo-łupkowe, margle oraz łupki ilaste. Z tymi mało odpornymi na niszczenie skałami wiążą się stoki słabiej nachylone oraz rozległe obniżenia między górami, cechujące się rzeźbą typu pogórskiego.

Wzniesienia w Beskidzie Wyspowym mają najstromsze przeważnie stoki północne. Dolne, łagodniejsze partie stoków (do 300m. powyżej den większych dolin) często zajęte są przez pola uprawne.

Na obrzeżach omawianej grupy górskiej "wyspowy" charakter gór zanika, a wzniesienia tworzą regularne, krótsze lub dłuższe grzbiety (Pasmo Łososińskie, grzbiet Modyni oraz grzbiety Ostrej 929m., Okowańca i Szkiełka).

Uderzające jest, że płaskie wierzchowiny szczytów Beskidu Wyspowego przebiegają prawie na jednakowej wysokości, tworzą one jakby jedną równinę pochyloną na północ; tworzyły więc niegdyś wspólny poziom, rozcięty z czasem potokami. Forma wysp zachowała się dzięki pokryciu szczytów przez czapy twardego piaskowca magurskiego. Natomiast w podstawowym materiale, z którego zbudowany jest Beskid Wyspowy, tj. fliszu karpackiego, a więc łupków, piaskowców, zlepieńców, iłów, margli.

Do tego należy dodać, że Karpaty są kolebką światowego przemysłu naftowego. Co prawda tereny ropo i gazonośne leżą w wschodniej części Karpat lecz należy o tym wspomnieć przy okazji poznania budowy geologicznej Karpat Zewnętrznych. W pobliżu Tymbarku szyby gazowe zostały uruchomione w Zamieściu i Słopnicach. Jednak rejon Karpat zachodnich wydaje się być terenem perspektywicznym pod względem poszukiwania węglowodorów. Ślady węglowodorów zlokalizowano w pasie między Słopnicami a Zawoją oraz w strefie Klęczany-Limanowa-Słopnice, gdzie odwiercono kilka odwiertów. Karpaty zachodnie są jednak mało rozpoznane pod tym względem.

Ropa naftowa w różnych postaciach znana była na Ziemiach polskich jeszcze dawniej. W Małopolsce olej skalny znano już w XIII w., a jak to wynika z pamiętników w XVI w., był on stosowany do celów leczniczych, a także jako smar do wozów. W 1810 r. został wydany pierwszy urzędowy dokument o ropie naftowej w postaci Dekretu Dworskiej Pałaty do Sądu Górniczego w Drohobyczu uznając ropę naftową za minerał zastrzeżony. W 1816 r. Józef Hecker przerabiał już na małą skalę ropę naftową w Truskawcu, głównie uzyskując z niej smary. Jak wynika z rocznika 1836 r. ,,Pamiętnika Farmaceutycznego" wydawanego w Krakowie w okresie istnienia Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815-1846), w roku tym we Lwowie dwaj farmaceuci J. Schöpt i G. Mülling zastosowali gaz ziemny otrzymany z ropy naftowej do oświetlenia apteki.

Okres lat 1853-1917 początek zorganizowanego przemysłu naftowego w Polsce datuje się od 1852r., kiedy to Ignacy Łukasiewicz przeprowadził pierwszą destylację ropy naftowej otrzymując z niej naftę, którą następnie w 1853 r. zastosował jako paliwo do skonstruowanej przez siebie lampy naftowej.

Osiągnięcie I. Łukasiewicza polegające na przeprowadzeniu destylacji ropy, a następnie skonstruowaniu przez niego pierwszej lampy naftowej i zastosowanie jej 31 lipca w 1853 r. do oświetlenia sali operacyjnej w lwowskim szpitalu, stała się bodźcem do rozwoju przemysłu naftowego nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W Rosji i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej prace nad destylacją ropy naftowej zostały zakończone o kilka lat później.

Pierwsze prace w poszukiwaniu ropy naftowej z inicjatywy I. Łukasiewicza prowadzone były w formie studni kopanych w rejonach, gdzie na powierzchni ropa naftowa wydobywała się w formie wycieków w skałach, a także wypływów na wodzie. Zbierano także ropę z powierzchni wody z potoków, stawów i w studniach. Nieznane były jeszcze w tym czasie wystarczające naukowe podstawy związku ropy ze skałami i strukturami Występowanie ropy tylko w Karpatach już wtedy nasuwało pogląd o przypuszczalnym związku ropy z obszarami fałdowymi. Pogląd ten później przerodził się w tzw. antyklinalną teorię występowania ropy naftowej, która odegrała zasadniczą rolę w pracach poszukiwawczych.


A. Kapturkiewicz
wstecz   dalej